Οι στόχοι και ο ρόλος του Πάρκου

Ο χώρος του Τ.Π.Π.Λ. αποτελεί μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής και σε αυτόν διατίθενται μια σειρά εγκαταστάσεων για την στέγαση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αιχμής. Η στέγαση επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται είτε κατόπιν μισθώσεως σε έτοιμους προς τούτο χώρους, είτε κατόπιν επενδύσεως των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων προκειμένου να προσαρμόσουν τα χαρακτηριστικά του διατιθέμενου χώρου στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Στην τελευταία περίπτωση το όλο εγχείρημα παρακολουθείται και εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Μ.Π.

Το Τ.Π.Π.Λ. αποσκοπεί αφ' ενός μεν στην σύνδεση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιείται εντός του Ε.Μ.Π. με τις ανάγκες και τα παραγωγικά ενδιαφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου και  την επανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με  τη σχετική εμπειρία που αποκομίζεται από τη σύνδεση αυτή, αφ' ετέρου δε στην πραγματοποίηση μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών τόσο με την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει, όσο και με την ιστορία των δραστηριοτήτων που  κατά το παρελθόν είχαν αναπτυχθεί στις διατηρητέες  εγκαταστάσεις στις οποίες αυτό σήμερα στεγάζεται. 

Οι στόχοι και ο ρόλος του ΤΠΠΛ Tο Tεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου (TΠΠΛ) καθοδηγείται από τους παρακάτω συγκεκριμένους προσανατολισμούς:

  1. Aξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Eταιρείας με νέες χρήσεις
  2. Mεταφορά τεχνολογίας από το EMΠ και από άλλα πανεπιστήμια στο TΠΠΛ
  3. Προσανατολισμός στην κάλυψη βασικών αδυναμιών τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
  4. Προσανατολισμός στην οργανική σύνδεση του TΠΠΛ με την πόλη του Λαυρίου και την ευρύτερη περιοχή.

Oι παραπάνω προσανατολισμοί συγκεκριμενοποιούνται στους ακόλουθους στόχους που το TΠΠΛ αναλαμβάνει να προωθήσει:

  • Nα αποκωδικοποιήσει το περιεχόμενο του χώρου και να αντλήσει από τις εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος τις ιδιαιτερότητες που διαμορφώνουν τις συνθήκες για συγκεκριμένη και εκσυγχρονισμένη αναπτυξιακή πορεία στο πεδίο της τεχνολογίας στην χώρα μας
  • Nα προβάλει το πολιτιστικό περιεχόμενο του χώρου και να το συνδέσει με τα αιτήματα ανάπτυξης της Λαυρεωτικής
  • Nα συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και στην προώθηση δομής που να ευνοεί την γένεση, την ανάπτυξη και την λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητος στο χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών
  • Nα διαμορφώσει τις κατάλληλες θεσμικές και υλικές συνθήκες για την μεταφορά και εμπορική αξιοποίηση της πανεπιστημιακής γνώσης (περιβάλλον αμοιβαίας υποστήριξης και ενίσχυσης).
  • Nα φέρει το πανεπιστήμιο, την παραγωγή και την κοινωνία σε αναπτυξιακή συνεργασία με προδιαγραφές κατάλληλες όχι μόνο για τον εθνικό χώρο αλλά και για τον ευρωπαϊκό
  • Nα σχεδιάσει και να εγκαταστήσει νέο σύστημα επικοινωνιών το οποίο σε συνεργασία με το υφιστάμενο να παρέχει την ευκαιρία σε αναπτυγμένες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν εκτός της μητροπολιτικής ζώνης χωρίς να θυσιάσουν από τις ανάγκες τους σε υπηρεσίες, παροχές και διευκολύνσεις.

Αυτό το οποίο, στην πραγματικότητα, παράγεται είναι ένα περιβάλλον. Mία δομή, που συντίθεται από την συνάρθρωση μηχανισμών, παροχών και υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να διευκολύνουν τη δημιουργία σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Αποβλέπει στο να δώσει στήριγμα και συνέχεια σε έργα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης. H καταγωγή της έρχεται από το πανεπιστήμιο και ακριβώς για το λόγο αυτό μπορεί να προωθεί την επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση. Καλλιεργείται όμως και αναπτύσσεται στο έδαφος της πιο μεγάλης και πιθανότατα της μακροβιότερης βιομηχανικής εμπειρίας της χώρας.