Διοίκηση

Το Τ.Π.Π.Λ. ανήκει στην «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», της οποίας τη μόνη μετοχή κατέχει το Ε.Μ.Π. και αντίστοιχα η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. αποτελεί τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διοικείται από 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, οριζόμενο από τη Σύγκλητο - Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Καθ. Κ. Μουτζούρης της Σχ. Πολιτικών Μηχανικών και Αντιπρόεδρος ο Καθ. Δ. Καλιαμπάκος της Σχ. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Καθ. I. Κ. Γκόλιας

Πρύτανης ΕΜΠ, Πρόεδρος Δ.Σ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Καθ. Κ. Σπηλιόπουλος

Καθ. Δ.Καλιαμπάκος

Αντιπρόεδρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Αν. Καθ. Δ. Δαμίγος

Καθ.Π.Κωττής

Καθ. Σχολής Ηλ/γων Μηχ.& Μηχ/κων Υπ. 

Λεκτ. Καθ.Ι. Γκόνος

Καθ. Ν. Μαρμαράς

Σχολή Μηχανολόγων Μηχ.

Αν. καθ. Ε. Κορωνάκη

Αν. Καθ. Ν. Μπελαβίλας

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Επ. Καθ. Κ. Καρβουντζή

Καθ. Κ. Παπασπυρίδης

Σχολή Χημικών Μηχ.

Επ. Καθ. Α. Τσακανίκας

Καθ. Ε. Δημοπούλου

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ.

Καθ. Χ. Πότσιου

Καθ. Δ. Τσουκαλάς

Σχολή ΕΜΦΕ

 

Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ.

 Αν. Καθ. Ν.Βεντίκος


Σύντομα Βιογραφικά

Ο Ασημάκης Χαδουμέλλης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ALBA. Έχει εργασθεί σαν Υπεύθυνος Έργων στην ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ και σαν σύμβουλος επιχειρήσεων στην REMACO AE.
Από τον Οκτώβρη του 1998 είναι Διευθυντής στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Η Όλγα Σενή είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES,Paris, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Από το 1995 έχει εργασθεί ως εξωτερικός συνεργάτης, -ερευνήτρια και επιβλέπουσα- του Ε.Μ.Π, ενώ από το 2002 μέχρι και σήμερα, ως στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π, εργάζεται ως επιβλέπουσα και σύμβουλος αρχιτέκτων στο Τ.Π.Π.Λ. Παράλληλα, έχει απασχοληθεί σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και στην ιδιωτική άσκηση της αρχιτεκτονικής.

Ο Βασίλειος Πρωτονοτάριος, του Τηλέμαχου είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου ‘MSc in Environmental Technology’ από το University of Manchester Institute of Science and Technology (U.M.I.S.T.). Έχει 18 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια με σύστημα κριτών. Η σημερινή του απασχόληση αφορά σε παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού συμβούλου σε εταιρείες και βιομηχανίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Αερίων Θερμοκηπίου (IPPC Consultancy), εκπόνηση χημικοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών καθώς και σε ενέργειες υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΥΠ.ΑΝ. Επιπλέον, είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Στο παρελθόν έχει εργασθεί ως Χημικός Μηχανικός στο Κέντρο Δοκιμών και Προτύπων της ΔΕΗ, στο Χημείο Στρατού και στο Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Ε.Μ.Π., ενώ έχει συμμετάσχει και σε 4 ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα του Ε.Μ.Π. Τέλος, επί τριετία, είχε αναλάβει την επίβλεψη και ενημέρωση εργαστηριακών μαθημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Η Εύα Τσίρου είναι τελειόφοιτος της σχολής της Γαλλικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κάτοχος Επάρκειας Ξένων Γλωσσών σε Γαλλικά και Αγγλικά με τα διπλώματα Sorbonne II και Proficiency αντίστοιχα. Από τον Νοέμβριο του 1999 δούλεψε ως συμβασιούχος στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2001 έγινε Ι.Δ.Α.Χ και από την Διεύθυνση Πληροφορικής έφυγε με απόσπαση για το Τ.Π.Π.Λ τον Σεπτέμβριο του 2006 όπου εργάζεται μέχρι και σήμερα στην γραμματειακή υποστήριξη.

Η Δέσποινα Μπαλόπητα είναι υπ. Δρ.Σχ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος “Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση τις νέες τεχνολογίες” του Ιόνιου Πανεπιστημίου και απόφοιτος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση Μουσειολογία. Ασχολείται με την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Πάρκο (ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος των επισκεπτών) και συμμετέχει στην καταγραφή και την οργάνωση του Αρχείου της πρώην ΓΕΜΛ.