Καινοτομία και Τεχνολογικό Πολιτισικό Πάρκο Λαυρίου

To Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπως τα υπόλοιπα κέντρα καινοτομίας αποτελεί έναν οργανισμό δημιουργίας μηχανισμών και παροχής υπηρεσιών. Πρωταρχικός του στόχος είναι η "ανάδειξη" καινοτομικών - τεχνολογικών μονάδων και επιχειρήσεων.

Η λειτουργία κέντρων όπως το Τ.Π.Π.Λ. αποτελούν το εφαλτήριο των νέων επιχειρήσεων τεχνολογίας αιχμής για αποτελεσματική μετουσίωση του καινοτομικού αποτελέσματος που κατέχουν σε εμπορική και επιχειρηματική επιτυχία. Μέσω των υποστηρικτικών υποδομών και υπηρεσιών του συμβάλλει με τρόπο ουσιώδη στην ταχύτερη δυνατή εδραίωση και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων, όπως:
 • Η ολοκλήρωση καινοτομικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Η εποικοδομητική σύνδεση των Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης (ΟΠΓ) με τις Επιχειρήσεις.
 • Η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής.
 • Η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων.
 • Η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους, καθώς και η παροχή πάσης φύσης υπηρεσιών, επιστημονικών, τεχνολογικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών, καθώς και εξειδικευμένης κατάρτισης προσωπικού σε επιχειρήσεις και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών σχημάτων και η δικτύωση με άλλες εξωτερικές εταιρείες.
 • Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.
Στα Κέντρα Καινοτομίας εντάσσονται συνήθως πρόσφατα ιδρυθείσες ή υπό σύσταση μονάδες προκειμένου:
 • να συγκροτηθούν και να εξελιχθούν οργανωτικά
 • να ολοκληρώσουν και να κατοχυρώσουν το καινοτομικό αποτέλεσμά τους
 • να καταρτίσουν και να δοκιμάσουν το σχέδιο εκμετάλλευσης της καινοτομίας
 • να υλοποιήσουν το σχέδιο εκμετάλλευσής της καινοτομίας.
Στην κατεύθυνση που περιγράφηκε οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διακριθούν στο Τ.Π.Π.Λ. είναι οι εξής:

Έρευνα - Παραγωγή
 • Η αύξηση της συνοχής του τοπικού συστήματος παραγωγής, ενισχύοντας τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των φορέων των οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη στην αγορά.
 • Η προσέλκυση επενδύσεων πάνω στην έρευνα.
Υπηρεσίες Διοίκησης
 • Οργάνωση των επιχειρήσεων.
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβούλων.
 • Αξιολόγηση υπηρεσιών παρεχόμενων από τις επιχειρήσεις.
 • Επικοινωνία των επιχειρήσεων μεταξύ τους και με το ευρύτερο κοινωνικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Παροχή γενικής γραμματειακής υποστήριξης των επιχειρήσεων.
 • Ενέργειες διαφήμισης και δημοσιότητας.
 • Διερεύνηση θεμάτων σχετικών με δυνατότητες επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων.
 • Παροχή χρηματοοικονομικών και νομικών υπηρεσιών.

Μεταφορά Τεχνολογίας - Τεχνογνωσίας
 • Ενίσχυση και υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής.
 • Προώθηση, εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και μεταφορά και αφομοίωση της τεχνολογίας.
 • Πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα σχετικά με νέα προϊόντα, υλικά και τεχνολογίες διαχείρισης και παραγωγής.
 • Ερευνητική δραστηριότητα και ανταλλαγή ιδεών στην κατεύθυνση πιθανής εμπορικής αξιοποίησης.
 • Έρευνες αγοράς.
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας των επιχειρήσεων με παραγωγούς ικανούς να αξιοποιήσουν τα νέα προϊόντα αλλά και τις καινοτόμες ιδέες
 • Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, γραφείων συμβούλων, κ.λπ.
 • Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε δίκτυα και βάσεις δεδομένων.

Εκπαίδευση
 • Οργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών αλλά και την υψηλότερη επιστημονική κατάρτιση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων.
 • Οργάνωση προγραμμάτων στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 • Οργάνωση προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών με Πανεπιστήμια και Εταιρείες άλλων χωρών.