Ευρωπαικά Προγράμματα

HELP DESK (copy)

Το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου ξεκινά την λειτουργία γραφείου Συμβουλευτικής Υποστήριξης επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος KnowInG - Knowledge Intelligence and Innovation for a sustainable Growth – το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. θα παρέχει Συμβουλευτική Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και διαδικτύου σε επιχειρήσεις του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την υποβολή προτάσεων τους σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Η παροχή βοήθειας θα γίνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δηλαδή από τη διαμόρφωση του αντικειμένου, την εύρεση των κατάλληλων εταίρων, την υποβολή ή την εκ νέου υποβολή σε περίπτωση αποτυχίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Ασημάκης Χαδουμέλλης Αναστασία Μπουκουβάλα
 τηλ. 2292025316                     
 
 asschad@mail.ntua.gr   a.mpoukouvala@attica.gr

 

                               
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Το ΤΠΠΛ ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο των καλλιτεχνών και γενικά δημιουργών της περιοχής. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας (creativity) και η κοινή προώθηση νέων ιδεών και δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες μπορεί να ασχολούνται με το θέατρο, την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη  ζωγραφική, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το χορό, τον κινηματογράφο καθώς και τις σύγχρονες εφαρμοσμένες τέχνες (video art, γραφιστική κ.α).

Όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλείστε να συμπληρώσετε την φόρμα και να την αποστείλετε στο d_balopita83@hotmail.com.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο ίδιο email ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22920-25316.

                               
 

KNOWLEDGE FAIR INTERNATIONAL


Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Ασημάκης Χαδουμέλλης Αναστασία Μπουκουβάλα
 τηλ. 2292025316                     
 
 asschad@mail.ntua.gr   a.mpoukouvala@attica.gr

πιέστε εδω για λεπτομέρειες σχετικά με το Συνέδριο

News - Knowing Objectives

 

Γενικός Στόχος:

 • Προώθηση και στήριξη της Οικονομίας της Γνώσης και ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και ερευνητικών οργανισμών καθώς και οικονομικών φορέων για τη δημιουργία νέων καινοτόμων αναπτυξιακών πολιτικών στις Μεσογειακές περιοχές .

Ειδικοί Στόχοι:

 • Προώθηση συμφωνιών, του διαλόγου, της συνεργασίας, των δυνατοτήτων για μία καλύτερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών, οικονομικών φορέων και φορέων καινοτομίας δημιουργώντας μία διακρατική, πολυεπίπεδη κοινότητα πρακτικής και ένα διαδικτυακό ερευνητικό κέντρο.
 • Επίδραση στην χάραξη πολιτικής για την καινοτομία με τη δημιουργία μίας διακρατικής πλατφόρμας διαλόγου η οποία θα προσδιορίζει και θα αξιολογεί τις υπάρχουσες πολιτικές του Μεσογειακού χώρου στην οικονομία της γνώσης, τα τρέχοντα εργαλεία για την καινοτομία και τους σχετικούς φορείς που ασχολούνται στην δημιουργική βιομηχανία και στον τομέα της καινοτομίας με τη σύσταση τριών διεπιστημονικών ομάδων εργασίας.
 • Δοκιμή και πειραματική εφαρμογή τοπικών βραχυπρόθεσμων/μεσοπρόθεσμων σχεδίων καινοτομίας τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα μέσω της ανάμειξης των υποπεριφερειακών μετόχων σε ένα διακρατικό πιλοτικό πρόγραμμα
 • Ενθάρρυνση της δημιουργίας και ή της ενδυνάμωσης των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο KnowInG με τη δημιουργία θεσμικών συνθηκών (σχέδια, υποστήριξη, αρωγή) και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ιδιωτών για επενδύσεις σε δραστηριότητες έντασης-γνώσης.
 • Ενθάρρυνση και ενίσχυση της κοινής ανάπτυξης των συμμετεχόντων περιοχών βασιζόμενοι στην οικονομία της γνώσης με την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και την αύξηση της ανάπτυξης ικανοτήτων σε δραστηριότητες σχετικές με τη γνώση
 • Προσέλκυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην οικονομία του Μεσογειακού Χώρου και ενθάρρυνση της κινητικότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της γνώσης μέσω της εφαρμογής ενός πιλοτικού προγράμματος για την στήριξη σχεδίων για επαγγελματικό διακανονισμό
 • Δημιουργία καινοτομίας και δημιουργικότητας στην οικονομία του Μεσογειακού Χώρου μέσω της οργάνωσης εργαστηρίων δημιουργικότητας/καινοτομίας
 • Ενθάρρυνση της διεθνοποίησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος βοήθειας και στήριξης για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να επεκτείνουν το πεδίο ενδιαφέροντος/δράσης τους σε διεθνές επίπεδο, μέσω της προώθησης ενός πιλοτικού προγράμματος και την οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών στήριξης (help desks) για διεθνή συνεργασία

Στόχοι επικοινωνίας:

 • Συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η οικονομία της γνώσης για την υπερπήδηση διαρθρωτικών καθυστερήσεων/κενών και την οικονομική ανάπτυξη στις συμμετέχουσες περιοχές.
 • Προώθηση της Δημιουργικότητας, της Καινοτομίας και της Γνώσης ως πρωταρχικών στρατηγικών παραγόντων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή ανάπτυξη, διάδοση και διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας σε λειτουργικές υπηρεσίες/δημόσιες πολιτικές για την ευνοηθεί η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών γνώσης μέσω της προβολής των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Άμεση συνεργασία των βασικών φορέων που λαμβάνουν αποφάσεις προκειμένου να καταστεί το έργο προσβάσιμο και οι στόχοι του εφικτοί
 • Εδραίωση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω των περιφερειακών Διαρθρωτικών Ταμείων

Στόχοι Διοίκησης:

 • Σύσταση μίας αποτελεσματικής και αρμόδιας Ομάδας, ικανής να συντονίζει τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία του έργου σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο

Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής, αντιπροσωπευόμενη από επιστήμονες εγνωσμένης αξίας ικανούς να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις και να σχεδιάζουν στρατηγικές.

                         

News - Knowing Objectives

 

Η ιδέα του έργου πηγάζει από την αναγνώριση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη της Μεσογειακής περιοχής εξαρτάται από την ενίσχυση της «οικονομίας της γνώσης» και ότι αυτό είναι το πεδίο όπου η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να χειριστεί μία συνεργασία «ενάρετου κύκλου» μεταξύ βασικών αναπτυξιακών φορέων.

Στις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο, υπάρχει έλλειψη συντονισμού των βασικών φορέων και μία ανάγκη να ενθαρρυνθεί η γέννηση δημιουργικών συνεργατικών σχηματισμών καθώς και η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Για τις περιοχές αυτές είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένας πολυεπίπεδος συντονισμός, ικανός να επηρεάσει την οικονομική αλλαγή. Το έργο συγκεντρώνει αντιπροσώπους από τρεις βασικούς τύπους φορέων: οι οικονομικοί φορείς, οι φορείς καινοτομίας (σε ορισμένες περιπτώσεις οι δύο προαναφερθέντες ενώνονται σε «θερμοκοιτίδες» ή σε τεχνολογικά πάρκα) και οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

Ορισμένοι εταίροι ήδη συνεργάζονται στο δίκτυο City to City της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα πλαίσια του Interreg IIIC RFO-Περιφερειακό Πλαίσιο Δράσης) που ασχολείται με το ζήτημα της «Ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και συνοχής». Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη οργανώνουν συζητήσεις και θεματικές ομάδες εργασίας πάνω στα θέματα: «δημιουργικότητα και ανάπτυξη», «κοινωνία της γνώσης», «πολιτικές καινοτομίας». Το δίκτυο συνεργάζεται επίσης με το δίκτυο IRE (Καινοτόμες Περιφέρειες στην Ευρώπη) το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας (RIS) (Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Γενική Διεύθυνση Έρευνας).

Σήμερα, η αποκόλληση των οικονομικών συναλλαγών από την παραδοσιακή, εθνική κλίμακα διακυβέρνησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αλλαγές στην παραγωγή και στο εμπόριο, που είναι όλο και περισσότερο συσχετισμένα με τις δραστηριότητες γνώσης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις του 20ου αιώνα έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των κερδοφόρων επαγγελμάτων να βασίζονται πλέον περισσότερο στην τεχνογνωσία παρά στον φυσικό/σωματικό μόχθο.

Η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν βασικούς παράγοντες της παραγωγής. Με τη ραγδαία διάχυση της πληροφορίας και της κινητικότητας του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, η γνώση και η εξειδίκευση μπορούν να διαδοθούν στιγμιαία σε όλο τον κόσμο και οποιοδήποτε πλεονέκτημα μίας εταιρείας μπορεί να απαλειφθεί από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μίας άλλης, «εν μία νυκτί». Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας εταιρείας είναι τα εξής: η καινοτομία, ο συνδυασμός αγοράς και τεχνολογίας, ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας με το δημιουργικό ταλέντο των «εργατών της γνώσης» και ικανότητα της να εξάγει αξία από την πληροφορία. Ζούμε σε μία κοινωνία της πληροφορίας όπου η διαχείριση της γνώσης είναι βασική.

Η διεθνοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός προσθέτουν έμφαση στον ρόλο των περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών και προωθούν την ανάπτυξή τους. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί σε διεθνές επίπεδο ολοένα αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό να βελτιώσουν την διεθνή τους εμβέλεια.

Στην Ευρώπη, οι περιφερειακοί συνεργατικοί σχηματισμοί γνώσης, που αντιμετωπίζονται ως βασικοί οδηγοί για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθούνται μέσω μέτρων σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο αλλά και μέσω οργάνων στήριξης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του 7ου Προγράμματος- Πλαισίου για την Έρευνα, του Ταμείου της Πολιτικής Συνοχής και του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.

Έργα συναφούς σημασίας που μπορούν να εμπνεύσουν το αντικείμενο και την προσέγγιση του έργου KnowInG, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Περιφέρειες της γνώσης» (Γενική Διεύθυνση Έρευνας), και στο πρόγραμμα «Καινοτόμες Περιφέρειες στην Ευρώπη» στα πλαίσια της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας (RIS) (Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων)

Έχοντας ως κύριο στόχο του τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) υποστηρίζει τις δραστηριότητες καινοτομίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μία πλατφόρμα συντονισμού συνεργατικών σχηματισμών (clusters). Αυτός ήταν και ο λόγος της ενσωμάτωσης στο εταιρικό σχήμα του έργου KnowInG μία από τις πιο σχετικές Αγγλικές «περιφέρειες γνώσης», το Cambridge (Το Cambridge και τα ανώτατα εκπαιδευτικά του ιδρύματα χρηματοδοτούνται από την αγγλική κυβέρνηση (http://www.creativeclusters.com/) για αυτή τους τη δραστηριότητα.) Σε ακαδημαϊκό επίπεδο (αλλά σε αυτήν την περίπτωση κατευθείαν εφαρμοσμένο σε κυβερνητικές πολιτικές και στρατηγικές) ένας φημισμένος συγγραφέας που έγραψε για την «δημιουργική τάξη» είναι ο Richard Florida, του οποίου το best seller «Η άνοδος της Δημιουργικής Τάξης» (“ The Rise of the Creative Class”) έχει εμπνεύσει την καινοτομία και τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ιδέες και οι θεωρίες του χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι περιφέρειες και τα κράτη συναλλάσσονται και διαμορφώνουν τις οικονομίες τους.