Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου μπορούν να ενταχθούν μονάδες που έχουν μία από τις παρακάτω νομικές μορφές:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Επιχειρήσεις (ή γενικά οργανισμοί)
 • Επιχειρηματικά σχήματα (υπό ίδρυση επιχειρήσεις)
 • Κοινοπρακτικές ομάδες (που μπορεί να συνεργάζονται με επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα)

και στο επιχειρηματικό τους σχέδιο και γενικότερη λειτουργία τους:

 • Ενστερνίζονται μέσα από το σχέδιο λειτουργίας και ανάπτυξής τους την καινοτομικότητα σαν τον ειδικό εκείνο τρόπο επιχειρηματικής λειτουργίας με ενσωματωμένο σκοπό για ένα ειδικό - καινοτομικό – αποτέλεσμα.
 • Στοχεύουν στη δημιουργία ενός καινοτομικού αποτελέσματος το οποίο συνεισφέρει:
     i. στην ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών ή και
     ii. στην ανανέωση μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής ή και
     iii. στην εισαγωγή αλλαγών στην οργάνωση και τη διαχείριση.
 • Δραστηριοποιούνται συμβάλλοντας στην σύνδεση της έρευνας και καινοτομικής τεχνολογικής ανάπτυξης με τον ευρύτερο παραγωγικό χώρο στοχεύοντας, είτε στην αξιοποίηση - εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, είτε και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών
 • Συμβάλλουν με την προγραμματιζόμενη δραστηριότητά τους στο να δημιουργηθεί στο Τ.Π.Π.Λ. ένας παραδειγματικός χώρος προαγωγής της καινοτομικότητας, σαν τρόπου επιχειρηματικής λειτουργίας, ανάδειξης της καινοτομίας, σαν διαδικασία δημιουργίας νέων αξιοποιήσιμων οντοτήτων (των καινοτομιών) και προώθησης καινοτομιών.

 

Οι επιχειρήσεις, που ενισχύονται και των οποίων η δράση συνάδει με τον χαρακτήρα του Πάρκου, εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές.
 • Επιχειρήσεις (εργαστήρια) εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, κλπ. έρευνας.
 • Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας
 • Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας.
 • Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού.
 • Κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης.